قيمت بليط هاي خارجي ماهان

قيمت بليط هاي خارجي ماهان

همه چيز درباره قوانين كنسل كردن بليط هواپيماي ايران اير در سال ۱۳۹۷

كنسلي بليط هواپيما ايران اير تحت شرايط و قوانيني انجام مي شود. شما كنسلي بليط هواپيما ايران اير در پروازهاي داخلي و خارجي بايد اقداماتي را انجام دهيد كه در ادامه آنها را بيان مي كنيم.

مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي داخلي ايران اير طبق اطلاعات موجود در اين سامانه يا اطلاعات موجود بر روي بليت قابل استناد است لذا به منظور استرداد بايستي به ليست رزروها كه در ذيل نام كاربري در صفحه نخست سامانه خريد اينترنتي است مراجعه و دكمه استرداد را پس از انتخاب دليل استرداد كليك مي كنيم. استرداد وجه بليط فقط به كارت پرداخت كننده مسترد مي شود.

 

كلاس نرخيJ : هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر ۳۰ كيلوگرم  براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي C: هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه  و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر۳۰ كيلوگرم  براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي Y: هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه  و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود.  بار مجاز همراه مسافر ۲۵ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي V: هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۲۰ درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پروازبه بعد با كسر ۴۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر ۲۰ كيلوگرم  براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي Q: هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۳۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با كسر ۶۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر ۲۰ كيلوگرم  براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي M: هرگونه تغيير و يا استرداد از زمان صدور تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز با كسر ۳۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه و از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از پرواز به بعد با كسر ۶۰درصد از بهاي كوپن پروازي مربوطه امكان پذير خواهد بود. بار مجاز همراه مسافر ۲۰ كيلوگرم  براي مسافر بزرگسال و كودك است.

كلاس نرخي N: هرگونه تغيير و يا استرداد در اين كلاس پروازي مجاز ناست و هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . بار مجاز همراه مسافر  ۲۰ كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك است.

بار مسافر نوزاد (INF) در كليه كلاسهاي فوق شامل ۱۰ كيلو بار همراه است.

به موجب بند ۷-۳ توافقنامه دوازده جانبه شركتهاي هواپيمائي داخلي (هما IR، آسمان EP، ماهان W5، كيش اير Y9، قشم اير QB، نفت ايران NV، آتا I3، ايران اير تور B9، معراج JI، تابان HH، اترك AK و كاسپين CPN ) در خصوص استرداد بليت آن دسته از مسافران كه پرواز خود را از دست داده اند موارد ذيل ضروري است.

بليط الكترونيك و يا كاغذي آن دسته از مسافراني كه پرواز داخلي اولي و يا پرواز دوم خود را به علت تاخير بيش از دو ساعت و يا ابطال پرواز كنسلي بليط هواپيما ايران اير و يا پرواز دوم كه قرار بوده است توسط يكي از اين يازده شركت طرف توافق انجام شود از دست داده اند از هر گونه كسر هزينه ابطال بليت معاف خواهند بود مشروط به اينكه تاريخ صدور اين بليت قبل از تاريخ پرواز باطل شده باشد.

كنسلي بليط هواپيما ايران اير ( تاخير و يا ابطال كننده پرواز ) موظف است بليت مسير ابطالي و يا تاخير پرواز مسافران خود را ممهور به مهر علت تاخير و يا ابطال پرواز نموده تا از سوي مسافر به منظور عدم كسر هزينه كنسلي بليط هواپيما ايران اير ادامه مسير و يا برگشت خود به شركت هواپيمائي دومي ارائه دهد .

نكات تغيير و استرداد بليط خارجي در هواپيما ايران اير

مقررات استرداد و تغيير تاريخ پروازهاي بين المللي ايران اير طبق اطلاعات موجود در اين سامانه يا اطلاعات موجود بر روي بليت قابل استناد است لذا به منظور استرداد بايستي به ليست رزروها كه در صفحه نخست سامانه خريد اينترنتي است مراجعه و دكمه استرداد را پس از انتخاب دليل استرداد انتخاب مي كنيم.

از آنجائيكه بليط ارزان هواپيما هاي رفت و برگشتي به نسبت از دو بليط يكطرفه در همان مسير ارزان تر است بنابر اين در صورت تقاضاي استرداد بليت رفت و برگشتي كه يك مسير آن استفاده شده باشد هزينه استردادي هميشه با كسر يك مسير يكطرفه با بالاترين نرخ موجود در آن كابين محاسبه مي شود قابل ذكر است در صورت No-Show در مسير دوم هزينه آن نيز لحاظ خواهد شد.

– هزينه No-Show بدين معني است كه مسافر رزرو خود را همچنان حفظ كرده ولي در تاريخ و ساعت مقرر نزد كانتر پذيرش در فرودگاه حاضر نشود قابل ذكر است طبق شرايط كنسلي بليط هواپيما خارجي مهلت كنسل كردن رزرو تا ۲۴ ساعت قبل از ساعت پرواز است در غير اينصورت شامل هزينه مربوطه مي شود.

– كلاس نرخي E غير قابل استرداد وتغيير است و در صورت عدم استفاده در تاريخ مقرر ، بليت بصورت كامل سوخت خواهد شد . بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي۳۰KG است .

– هزينه No-Show در كلاسهاي نرخي L , X , N مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است و هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه استرداد اين كلاس نرخي مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال است. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي۳۰KG است .

–  هزينه No-Show در كلاس نرخي M , K ,Q مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه استرداد اين كلاس نرخي مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي۳۵KG است.

– هزينه No-Show در كلاس نرخي V ,S,Y مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي رايگان است. هزينه استرداد اين كلاس نرخي مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي۴۰KG است.

– هزينه No-Show در كلاس نرخي I مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ است. هزينه استرداد اين كلاس نرخي مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي۴۰KG است.

– هزينه No-Show در كلاس نرخي C ,J  مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. هزينه تغيير تاريخ اين كلاس نرخي رايگان است. هزينه استرداد اين كلاس نرخي مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است. بار مجاز همراه مسافر در اين كلاس نرخي ۵۰KG  است.

گل پرواز با تهيه مجموعه كاملي از بليط هواپيماهاي امن در مسيرهاي مختلف سعي كرده تا سفري مطمئن و لذت بخش را براي همه مسافران تدارك ببيند. شما با مراجعه به سايت خريد بليط  مي توانيد از همه بليط هاي موجود در مسير دلخواه تان باخبر شويد و بليط هاي سيستمي و چارتر را براي مسافرت خود انتخاب و اقدام به خريد كنيد. همچنين مي توانيد درباره شماره واچر بليط چيست اطلاعات خوبي به دست بياوريد تا بهترين بليط را براي مسافرت خودتان خريداري نماييد. آرزوي سفري امن و پر از شادي را براي شما داريم.

ادامهـ مطلبـ    |    نظرات (0)
[    بازدید :    ] [    ۱۹ فروردين ۱۳۹۷   ] [    ۰۸:۲۵:۱۷   ] [    دانيال    ]

بليط هواپيما، بليط، خريد بليط هواپيما، خريد اينترنتي بليط هواپيما، خريد آنلاين بليط هواپيما، خريد بليط چارتر، خريد بليط سيستمي هواپيما، خريد بليط خارجي، خريد بليط ارزان هواپيما، بليط ارزان هواپيما،

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

   آخرین مطالب ارسالی

جدید     بهترين قيمت بليط هواپيما را از ما بخواهيد
    چالش مسافران، چارتر يا سيستمي؟
    پرواز مستقيم يا غير مستقيم كدام بهتر است؟
    آيا هواپيماها براي سفر ايمن هستند؟
    مزيت صندلي هاي كنار در خروج اضطراري چيست؟
    سفر بر هر درد بي درمان دواست
    همه آنچه بايد در هنگام سقوط هواپيما بدانيد
    ۸ مورد از امكانات قطار‌هاي مسافربري كه نمي‌دانيم
    همه چيز درباره بليط لحظه آخري
    قطار يا هواپيما، گزينه بهتر براي سفر كدام است؟

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان